Voorwaarden kopers

De deelname aan de verkoop houdt in dat de koper volgende verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt:

 1. De hoogste bieder zal de koper zijn. Hij zal de verplichting hebben de prijs van de toewijzing van het lot contant te betalen, te vermeerderen met 25% voor de kosten inclusief de BTW op de marge, vermeerdert met 2 EURO Administratiekosten alsook het volgrecht wanneer dit van toepassing is. Dit geldt voor alle Europese kunstenaars in leven of niet langer dan 70 jaar overleden, vanaf een bedrag van 2.000 Euro. Het kosten percentage bedraagt 4 %, degressief te verminderen in verhouding tot de hoogte van het bod. Nadere informatie i.v.m. tarieven kan u bekomen bij de directie.
 2. De veilingmeester behoudt zich het recht om een bod te weigeren,hieromtrent een beslissing te nemen, te laten groeperen of in te houden zonder zijn beslissing te moeten motiveren.
 3. Elke koper wordt geacht te handelen in eigen naam. Hij is persoonlijk gehouden tot betaling van de loten die hem toegewezen werden, welke ook de hoedanigheid moge zijn. Hij zal in Euro betalen voor de afhaling ervan. Kopers kunnen op de tijdens de verkoop aangeduide dagen de hen toegewezen loten komen afhalen. Na het verstrijken van de aangeduide termijn wordt een intrest van 1% per maand aangerekend, met een min. van 12,5 Euro.
 4. In geval een koper nalaat een hem toegewezen lot af te halen en te betalen, wordt elk voorschot van ambtswege als schadeloosstelling verbeurd en het lot zal, naar keuze van de inrichters, in openbare of onderhandse veiling opnieuw te koop worden aangeboden. Op verzoek van de koper kan de inrichter op het eigen risico en voor rekening van de koper, instaan voor de verzending van de voorwerpen.
 5. De aanduidingen vermeld in de catalogus, aankondigingen, brochures of elk ander geschrift met betrekking tot de veiling, zijn louter informatief. De inrichters van de veiling, noch de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor vergissing, of verzuim in de beschrijving van de goederen, noch wegens de staat, herstelling en restauratie van de voorwerpen. De kopers dienen zich zelf te vergewissen van de materiële toestand van elk lot, vooral inzake mogelijke zichtbare of onzichtbare gebreken of herstellingen.
 6. Na de toewijzing zal geen enkele betwisting van welke aard ook, aanvaard worden. Vanaf de toewijzing worden de voordelen en risico’s aan de koper overgedragen. Hij zal nochtans pas in het bezit gesteld kunnen worden na de betaling van de volledige prijs en van de bijhorigheden.
 7. In afwijking van de sub. 5 vermeldde verkoopvoorwaarden, wordt de verkoop geannuleerd en de prijs aan de koper terugbetaald als hij het aangekochte voorwerp binnen de drie weken terugbrengt met het bewijs dat het een vervalsing betreft en voor zover het voorwerp in kwestie nog steeds in dezelfde toestand verkeert als op het moment van de verkoop.
 8. De veiling geschiedt in principe volgens de orde die in de catalogus is vermeld en onder de voorwaarden, bepaald door de gerechtsdeurwaarder en de veilinghouder. Deze behouden zich het recht voor de volgorde der loten te wijzigen, de loten te splitsen of samen te voegen of uit de verkoop terug te trekken naar goeddunken en zonder enige verantwoording dienaangaande te moeten verschaffen.
 9. De hoogste bieder is de koper, tenzij het bod lager ligt dan de minimum verkoopsom, waarop het voorwerp zal worden ingehouden.
 10. Bij elk geschil of discussie over een bod heeft de gerechtsdeurwaarder de uiteindelijke beslissing.
 11. In geval van betwisting ten gronde zijn uitsluitend de Rechtbanken van het Arrondissement Hasselt bevoegd.
 12. De kopers zijn gehouden de hun toegewezen loten te betalen en af te halen : hetzij tot één uur na het einde van de veiling, hetzij de woensdag, donderdag of vrijdag na de veiling.
BVBA Veilingen Aeko
Luikersteenweg 244D
3500 Hasselt
BE.0472.791.163
T. 011/22 04 08
M. 0498/28 01 11
info@aeko-veiling.be

Website by Brainlane